Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
T Design, s.r.o.
Zapísaný v OR OS B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10118/S
Mládežnícka 31, Banská Bystrica, 974 04
Telefónne číslo: 0905 890 320
E-mailová adresa: eshop@tiledesign.sk
IČO: 36634921
DIČ: 2021942912
IČ DPH: SK2021942912
Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Bansko Bystrický kraj, Dolná 46, 97400 Banská Bystrica 1 (telefónne číslo: 048/412 49 69, 048/415 18 71, číslo faxu: 048/412 46 93 , www.soi.sk)
1.Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti, ktoré súvisia s nákupom akéhokoľvek tovaru v internetovom obchode Tile Design umiestnenom na internetovej stránke eshop.tiledesign.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim t. j. prevádzkovateľom uvedeného internetového obchodu a kupujúcim t. j. zákazníkom. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu Tile Design umiestneného na internetovej stránke eshop.tiledesign.sk. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, ktorý odoslal prostredníctvom uvedenej internetovej stránky záväznú objednávku predávajúcemu. Tovarom sa rozumie každý ponúkaný produkt uverejnený v internetovom obchode Tile Design. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil.
2.Uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva sa medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvára na základe objednávky, ktorú zasiela kupujúci prostredníctvom internetového obchodu Tile Design umiestneného na internetovej stránke eshop.tiledesign.sk predávajúcemu. Táto objednávka musí obsahovať informácie o objednávanom tovare (typ tovaru, množstvo tovaru), informácie o kupujúcom (meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa), informáciu o konečnej sume (suma za objednávaný tovar, poštovné, balné) a taktiež informáciu o spôsobe platby a spôsobe dodania tovaru. Predávajúci sa na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu na miesto určenia, ktoré kupujúci uviedol v objednávke ako adresu doručenia. Predávajúci však nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne zadanou adresou prijímateľa. Predávajúci taktiež nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené prepravnou spoločnosťou, neočakávanými okolnosťami, ktoré neboli zapríčinené predávajúcim alebo za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou. Predávajúci je ďalej povinný objednávaný tovar zasielať zabalený v súlade s podmienkami prepravnej spoločnosti spolu s daňovým dokladom a formulárom na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a s konečnou sumou za tovar, vrátane poštovného a balného. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tento tovar a zaplatiť predávajúcemu sumu, ktorá zodpovedá konečnej sume uvedenej na objednávke (vrátane poštovného a balného) a spôsobom, ktorý v objednávke kupujúci uviedol.
Kupujúci sa ďalej zaväzuje prekontrolovať neporušenosť obalu či tovaru pri jeho preberaní od prepravnej spoločnosti, vzhľadom na to, že predávajúci nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinením prepravnou spoločnosťou, ako už bolo uvedené vyššie.
3.Spôsob dodania
Predávajúci dodáva tovar výhradne na území Slovenskej republiky:
prostredníctvom vybranej kuriérskej spoločnosti  - tovar je v tomto prípade odovzdaný kuriérskej spoločnosti do 3 dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu. Kupujúci uhrádza predávajúcemu poštovné a balné vo výške 4,70 EUR pri službe kuriér. Pri objednávkach v hodnote tovaru viac ako 50 EUR, uhrádza náklady na dodanie tovaru (poštovné, balné) predávajúci,
postredníctvom osobného odberu počas pracovných hodín (9:00 – 16:00) v centrálnom sklade na adrese Zvolenská cesta 46/C, 97405, Banská Bystrica. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu, keď bola jeho zásielka odoslaná prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a informovať ho o pohybe jeho zásielky. Zásielka bude v tomto prípade kupujúcemu doručená do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, pričom bude zásielka doručená na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť za objednaný tovar doručovateľovi tejto zásielky.
4. Cena Tovaru
Tovarom sa rozumie každý ponúkaný produkt uverejnený v internetovom obchode Tile Design. Ceny tovarov ponúkaných v internetovom obchode Tile Design umiestnenom na internetovej stránke eshop.tiledesign.sk sú platné v čase uskutočnenia objednávky a sú uvedené v mene EUR. Ceny týchto tovarov nezahŕňajú náklady súvisiace s dopravou tohto tovaru ku kupujúcemu (poštovné a balné). Ceny týchto tovarov zahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Daňový doklad je predávajúci povinný priložiť k zásielke spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy. Tento daňový doklad zároveň slúži ako záručný list.
5.Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie a výmena tovaru
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy:
v prípade, ak sa tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu Tile Design, umiestneného na internetovej stránke eshop.tiledesign.sk, predávajúcemu už nedodáva,
v prípade zjavnej chyby v predajnej cene za tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu Tile Design umiestneného na internetovej stránke eshop.tiledesign.sk t. j. predajná cena je zjavne iná ako obvyklá cena podobného tovaru,
v prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby na dobierku a kupujúci si objednaný tovar neprevzal včas a riadne, prípadne sa objednaný tovar vrátil späť predávajúcemu (v tomto prípade je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s dopravou objednaného tovaru t. j. poštovné a balné, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného tovaru kupujúcemu).
V prípade, ak ide o odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, uskutočňuje sa tak informačným e-mailom zaslaným zo strany predávajúceho kupujúcemu. V tomto okamihu sa kúpna zmluva ruší.
Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a bezplatne od okamihu odoslania objednávky predávajúcemu až do okamihu odoslania objednaného tovaru kupujúcemu. Kupujúci tak môže urobiť e-mailom na adresu eshop@tiledesign.sk alebo osobne na adrese Zvolenská cesta 46/C, 974 05 Banská Bystrica. Zákazník je povinný po zaslaní žiadosti elektronicky, overiť si prijatie žiadosti na telefónnom čísle 0915 993 335. Kúpna zmluva sa v tomto prípade ruší dohodou medzi oboma stranami v okamihu, keď kupujúci dostane od predávajúceho e-mail, v ktorom akceptuje jeho návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Na základe Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa v tomto prípade považuje za prevzatý v okamihu, ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Ak je posledný deň tejto lehoty sobota, nedeľa alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho:
kupujúci je povinný zaslať tovar, ktorý je nepoužitý, kompletný, nepoškodený, v pôvodnom stave (kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci uvedenej lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy tovar rozbaliť a uistiť sa o jeho správnosti, avšak nemá právo tovar začať používať. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie jeho vlastností a funkčnosti.),
kupujúci je povinný k zásielke priložiť originál, prípadne kópiu kúpnej zmluvy (faktúry), ktorú kupujúci dostal spolu s objednaným tovarom,
kupujúci je povinný k zásielke priložiť vyplnený formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý kupujúci dostal spolu s objednaným tovarom,
kupujúci je povinný zaslať všetky vyššie uvedené náležitosti na nasledujúcu poštovú adresu: T Design, s.r.o Zvolenská cesta 46/C, 97405 Banská Bystrica. Kupujúcemu odporúčame vyššie uvedené náležitosti zaslať na vyššie uvedenú poštovú adresu spolu s poistením. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci má právo zaslať kupujúcemu nový tovar (pri výmene tovaru) prípadne platbu (pri vrátení tovaru) iba v tom prípade, ak mu bude tovar doručený späť od kupujúceho alebo kým kupujúci nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal (potvrdenie z pošty). Ďalej je predávajúci povinný vymeniť tento tovar za iný (pri výmene tovaru) alebo vrátiť kupujúcemu platby (pri vrátení tovaru), ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia všetkých vyššie uvedených náležitostí predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu aj náklady za poštovné a balné, avšak nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
6. Spôsob platby
Kupujúci má v procese objednávky možnosť voľby medzi nasledujúcimi spôsobmi platby za tovar:
dobierka - v tomto prípade kupujúci uhrádza sumu dohodnutú v objednávke pri prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti. V prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby na dobierku a kupujúci objednaný tovar neprevzal včas a riadne, prípadne sa objednaný tovar vrátil späť predávajúcemu, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s dopravou tohto tovaru (poštovné, balné)
platba prevodom na účet - Po odoslaní objednávky je kupujúci povinný zaplatiť konečnú sumu objednávky prevodom na účet IBAN SK04 0900 0000 0051 3772 0167. Ako variabilný symbol treba uviesť číslo objednávky. Platba sa považuje za vykonanú v momente pripísania konečnej sumy objednávky na účet predávajúceho.
platba pri osobnom odbere – v tomto prípade kupujúci uhrádza sumu dohodnutú v objednávke pri prevzatí zásielky v hotovosti v centrálnom sklade na adrese Zvolenská cesta 46/C, 974 05 Banská Bystrica.
7.Reklamačné podmienky
V súlade s Občianskym zákonníkom sa na tovar predávaný v internetovom obchode Tile Design vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou prepravcu. V rámci tejto lehoty si kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vady u prevádzkovateľa tohto internetového obchodu, vzhľadom na 
to, že predávajúci zodpovedá za to, že tovar ponúkaný na internetovej stránke eshop.tiledesign.sk je bez akýchkoľvek vád. Kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu prostredníctvom poštových služieb alebo osobne v centrálnom sklade na adrese Zvolenská cesta 46/C, 97405 Banská Bystrica. V tomto prípade je kupujúci povinný zaslať (priniesť) tovar zakúpený od prevádzkovateľa internetového obchodu Tile Design, ktorý má v úmysle reklamovať; originál, prípadne kópiu záručného listu (záručným listom je v tomto prípade daňový doklad, ktorý kupujúci prijíma spolu s objednaným tovarom) a vyplnený reklamačný formulár na poštovú adresu: T Design, s.r.o., Zvolenská cesta 46/C, 974 05 Banská Bystrica.
Kupujúcemu odporúčame vyššie uvedené náležitosti zaslať na vyššie uvedenú poštovú adresu spolu s poistením. Náklady na zaslanie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie reklamácie. V lehote 30 dní od prijatia reklamácie predávajúci rozhodne o akceptovaní, prípadne neakceptovaní zodpovednosti za vady tovaru. Ak predávajúci príjme zodpovednosť za vadu tovaru, v rámci uvedenej lehoty túto vadu odstráni bezplatne, ak je vada odstrániteľná. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho o vykonaní opravy a dobe jej trvania. V prípade, ak ide o vadu, ktorá je neodstrániteľná, predávajúci sa zaväzuje vymeniť tento výrobok za nový. Ak prevádzkovateľ internetového obchodu Tile Design už neponúka rovnaký typ výrobku, môže kupujúcemu ponúknuť iný výrobok, pričom sa cenový rozdiel doplatí, prípadne vráti. Ak kupujúci nemá záujem o iný tovar, predávajúci sa zaväzuje vrátiť mu plnú sumu, ktorú kupujúci zaplatil pri prijatí zásielky z internetového obchodu Tile Design umiestneného na internetovej stránke eshop.tiledesign.sk do 14 dní ododňa vzniku tohto nároku. Za vadu tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania, nedovoleného, neodborného zásahu, neodvratnej udalosti (živelná pohroma), nesprávneho zaobchádzania, zanedbania starostlivosti a údržby tovaru.
8.Ochrana osobných údajov
Kupujúci v procese objednávky uvádza svoje krstné meno, priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy súhlasí, aby prevádzkovateľ internetového obchodu Tile Design umiestneného na internetovej stránke eshop.tiledesign.sk uchovával a spracovával tieto údaje výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi (prepravná spoločnosť). Prevádzkovateľ internetového obchodu Tile Design nebude vynucovať ani podmieňovať získanie osobných údajov hrozbou odmietnutia objednávky kupujúceho či dodania tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Tento súhlas potom zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania predávajúcemu zo strany kupujúceho.
9. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia na dodávky tovarov realizované dodávateľom, ak nie je s odberateľom písomne osobitnou dohodou dohodnuté inak.
Pokiaľ tieto obchodné podmienky alebo iné písomné dohody s odberateľom nestanovia inak, spravujú sa vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb.), a to aj v prípade, ak by sa inak mali spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Pokiaľ tieto podmienky hovoria o osobitnej dohode, má sa na mysli výlučne dohoda v písomnej forme.
Tieto podmienky sa v zmysle § 273 a násl. Obchodného zákonníka považujú za všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru spoločnosťou T Design, .s.r.o
V Banskej Bystrici 30.11.2023

Späť do obchodu